Zeeuws-Vlaams Onderwijsmodel

Wij zorgen met een gericht basiscurriculum dat leerlingen goed worden opgeleid zodat zij hun examens succesvol afleggen en goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Met onze integrale, multidisciplinaire aanpak bieden wij leerlingen inzicht in en ervaring met het toepassen van de verschillende vakken. Door bovendien maatwerk aan te bieden, geven wij ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben en uitdaging voor leerlingen die meer kunnen en willen. Door het aanbieden van versterkt mentoraat leren leerlingen wat zij in hun mars hebben en kunnen zij – als dit in hun ontwikkeling past – steeds meer zelf de regie voeren over hun eigen leerproces.

Deze uitgangspunten vormen de basis van  ons Zeeuws-Vlaams onderwijsmodel. Ieder brede scholengemeenschap hanteert deze vierslag van basiscurriculum, integraal werken, maatwerk en versterkt mentoraat, waarbij de laatste drie onderdelen tenminste 20% van het totale onderwijsprogramma vormen. Door dit model kunnen onze scholen beter samenwerken en onze leerlingen meer bieden. Bovendien geeft deze samenwerking alle scholen perspectief op het realiseren van thuisnabij onderwijs.

Figuur Zeeuws-Vlaams onderwijsmodel

600_onderwijsmodel.jpg

Met dit model willen wij onze leerlingen de best mogelijke kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Onze scholen bieden een gestructureerde onderwijsorganisatie, waarbij de leerlingen in de eerste twee leerjaren vaste lestijden kennen; bovendien wordt bij lesuitval gezorgd voor vervanging. De roosters van de drie scholengemeenschappen worden zodanig op elkaar afgestemd dat bijvoorbeeld (pilots met) afstandsleren en lesdeelname bij een andere school mogelijk worden gemaakt. Daarom hanteren de scholen ook een gezamenlijk elektronische leeromgeving om programma’s en materialen te kunnen uitwisselen.

 Natuurlijk is kennisoverdracht en kennis van de onderwijsvakken belangrijk in ons onderwijs, maar wij bieden onze leerlingen ook toepassings- en praktijkgericht onderwijs aan daar waar dit mogelijk is.