Medezeggenschap

Elk van onze scholen heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr). Hierin praten medewerkers, ouders en leerlingen mee over het beleid van de eigen school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Binnen VO Zeeuws-Vlaanderen hebben we ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In de gmr worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de meeste, of voor alle scholen. De gmr is gesprekspartner van het bestuur. Vanuit elke school is een deel van de mr afgevaardigd naar de gmr. Zo is elke school goed en evenredig in de gmr vertegenwoordigd.

Het personeel heeft binnen de scholen en op stichtingsniveau daarnaast nog een eigen mr: de p(g)mr. In die bijeenkomsten bespreken de medewerkers de zaken die alleen over het personeel gaan.

Leden gmr

Personeelsgeleding

Hugo Staelens Lodewijk College, voorzitter
Francis Westerweele Zwin College, vice-voorzitter
Karen Van Lancker Lodewijk College, secretaris
Konrad van de Velde Reynaertcollege
Elske de Clercq Praktijkschool Hulst
Patrick van den Bos Lodewijk College
Stefan de Vries Gemeenschappelijke Dienst VO Zeeuws-Vlaanderen

Oudergeleding

Ranco Bogaard Zwin College
Sandra Huijsman Lodewijk College
Marco Coolsen Reynaertcollege

Leerlinggeleding

Jolien Luteijn Zwin College
Fabian de Vries Lodewijk College
Linde ter Horst Reynaertcollege