Samenvatting enquête ouders - strategisch beleidsplan

Bijdragen aan het strategisch beleidsplan van VO Zeeuws-Vlaanderen 2024-2028
18 december 2023

Enige tijd geleden hebben wij de ouders van onze leerlingen gevraagd om voor het ontwikkelen van ons nieuwe strategische beleidsplan een aantal vragen te beantwoorden. U heeft dat in grote getale gedaan (1412 ouders!). We kunnen spreken van een mooie respons met een goede spreiding over de verschillende afdelingen. We zijn daar heel blij mee.

Wij hebben de resultaten van de enquête in een overzicht gezet. U kunt ze bekijken in de bijlage bij dit bericht. U kunt daar per vraag zien in hoeverre ouders het benoemde onderwijskundige uitgangspunt belangrijk vinden. De resultaten worden weergegeven in percentages en uitgesplitst per schooltype.

Graag lichten wij daar een paar zaken uit:

 1. Ouders blijken het belangrijk te vinden dat er veel aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van vaardigheden bij de leerlingen. Hier zijn de scores over alle afdelingen (zeer) hoog.
 2. Ook zien zo goed als alle ouders het belang in van ruimte voor maatwerk (zelfs als dit zou leiden tot minder standaard lessen). Vooral ouders van leerlingen op de afdelingen vmbo- basis en praktijkonderwijs geven aan dit heel belangrijk te vinden.
 3. Ouders vinden het daarentegen veel minder belangrijk dat hun zoon of dochter het onderwijs meer zelfstandig kan volgen (als hij of zij dat aankan). Ouders van leerlingen op de afdelingen ‘isk’ (eerste opvang anderstaligen) en praktijkonderwijs vinden dit echter wel erg belangrijk.
 4. Bij de vraag of ouders het belangrijk vinden dat alle leerlingen (ongeacht niveau en behoefte aan ondersteuning) onderwijs volgen in hetzelfde schoolgebouw, zijn er opvallende verschillen. Waar ouders van leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs dat belangrijk vinden, vinden ouders van leerlingen op de havo en het vwo dat veel minder belangrijk. 
 5. De meeste ouders vinden het belangrijk dat leerlingen eerst mogen laten zien wat ze echt kunnen en willen, alvorens ze een keuze voor een bepaalde afdeling hoeven te maken. Ouders van leerlingen op het vwo vinden dat duidelijk veel minder belangrijk.
 6. Ook zien we grote verschillen waar het gaat om ‘minder toetsen, maar meer feedback’. Ouders van leerlingen uit het isk, praktijkonderwijs en vmbo vinden dit belangrijk, ouders van leerlingen op vwo duidelijk minder.
 7. Er zijn daarentegen weinig (grote) verschillen te zien waar het gaat om het belang om de leerlingen samenhang te leren inzien tussen vakken, in projecten. Daarvan geven de meeste ouders aan dit belangrijk te vinden.
 8. Overal hoge scores zien we bij ‘leren in een praktische situatie’. Daar geven alle ouders aan dit belangrijk te vinden, hoewel we ook hier redelijke verschillen zien tussen bijv. praktijkonderwijs en vwo.
 9. De vragen of de meningen van ouders en leerlingen ertoe doen waar het gaat om de kwaliteit van onderwijs, laten weinig ruimte voor misverstand. Ook hier (in beide gevallen) geven alle ouders aan dit (heel) belangrijk te vinden.

  Wij gaan het resultaat van deze enquête, samen met de opbrengst van de medewerkers, leerlingenraden en overige ‘stakeholders’ (gemeenten, provincie, andere scholen, bedrijven, organisaties) gebruiken om een nieuw strategisch beleidsplan te schrijven. Natuurlijk krijgen ook ouders te zijner tijd het eindresultaat te zien.

  Voor ouders die nog inhoudelijk willen reageren, willen wij graag verwijzen naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die betrokken zal worden bij de definitieve besluitvorming over het nieuwe plan.

  Nogmaals hartelijk dank aan alle ouders die een bijdrage leverden. Namens het bestuur, de toezichthouder en de scholen wensen we u en uw naasten goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2024.